ALGEMENE VOORWAARDEN

GELDEND VOOR:

Verkeersschool Hoekstra B.V.           (KvK nr. 37040772)
Hoekstra Beroepsopleidingen B.V.    (KvK nr. 50403206)
Hoekstra Instructeur opleidingen

VESTIGINGSADRES:

Pyrietstraat 4

1812 SC  Alkmaar

Op al onze diensten en transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland onder de nummers: 37040772 en 50403206

Publicatiedatum 30 juni 2020.

DEFINITIES

– Verkeersschool Hoekstra B.V. / Hoekstra Beroepsopleidingen B.V / Hoekstra Opleidingen: hierna te noemen Hoekstra

– De opdrachtgever:
Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, in opdracht van wie Hoekstra de desbetreffende opleiding(en)of dienst(en) verzorgt, dan wel met wie Hoekstra een overeenkomst aangaat of met wie Hoekstra in bespreking of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst en aan wie de in verband met de overeenkomst verschuldigde bedragen in rekening worden gebracht door Hoekstra.
– De cursist:
Degene die deelneemt aan de opleiding; dit kan zijn degene die als opdrachtgever zelf heeft geboekt, of de degene voor wie is geboekt, of degene die op grond van vervanging deelneemt.
– De overeenkomst:
De tussen partijen gesloten overeenkomst in het kader van een of meerdere rijopleidingen dan wel elk andersoortige opleiding(en) of dienst(en).
–  De opleiding:
De door de opdrachtgever/cursist gewenste (rij-)opleiding, die onder andere kan bestaan uit theorie- en/of praktijklessen, toetsen en examens, of verkeersveiligheidstrainingen, zoals aangegeven in de overeenkomst.
–  De aanvangsdatum:
De datum waarop het eerste opleidingsdeel genoten zal worden.
–  Het opleidingsbedrag:
Het overeengekomen bedrag vermeld in de overeenkomst.
–  Annuleren:
Onder annuleren van (een deel van) de opleiding wordt verstaan het afzeggen

van (een deel van) de opleiding, bijvoorbeeld het afzeggen van een les, training of cursus.
–  Wijzigen/Mutaties:
Wijzigingen toebrengen aan (een deel van) de opleiding, dienst of deelnemer(s).
–  
Betalingstermijn:
 De periode (14 dagen) waarbinnen facturen betaald dienen te worden.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Het volgen/afnemen van een opleiding, training, cursus of dienst bij Hoekstra geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hoekstra gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Hoekstra uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. De Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op onze website en zijn op verzoek te verkrijgen via onze receptie.

1-2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1-3 Indien op een overeenkomst tussen de opdrachtgever en/of cursist en Hoekstra deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt de opdrachtgever en/of cursist in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Hoekstra gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

2-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Hoekstra niet tot acceptatie van de opdracht.

2-3 Aanvullingen en /of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 3 Overeenkomsten.

3-1 De overeenkomst tot het volgen van rijlessen, cursussen, trainingen of diensten door personen in opdracht van een onderneming wordt bindend voor Hoekstra na aanmelding in de omgekeerde schriftelijk bevestiging door Hoekstra.

3-2 De opdrachtgever is verplicht vóór de overeenkomst op eerste verzoek van Hoekstra alle relevante informatie over zichzelf en/of de cursist aan Hoekstra ter beschikking te stellen. Zowel degene die de overeenkomst met Hoekstra aangaat als de cursist is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Hoekstra binden Hoekstra niet, voor zover ze door Hoekstra niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Prijzen.

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5-2 Eventueel toegekende kortingen gelden alléén indien aan de oorspronkelijke offerte aanvraag wordt voldaan. Indien er afgeweken wordt van de oorspronkelijke aanvraag, bijvoorbeeld door het naar beneden bijstellen van deelnemers of aantal  of soort opleiding waarover een korting is toegekend, is Hoekstra gerechtigd de korting die is toegekend te laten vervallen waardoor opdrachtgever het bedrag zonder korting is verschuldigd aan Hoekstra.

5-3 Indien na de overeenkomst de exploitatiekosten, zoals lonen, sociale lasten, omzetbelasting, autokosten, brandstof e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Hoekstra is gerechtigd tijdens de overeenkomst de prijs te verhogen.

Artikel 6 Instructeur.

Hoekstra zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan vereisten die de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) stelt. De cursist ontvangt zoveel als mogelijk lessen van dezelfde instructeur.

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever en/of cursist.

De opdrachtgever en/of cursist is verplicht:

  • zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de te houden opleiding. Indien de opdrachtgever en/of cursist niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, zonder tijdige annulering van de rijles, is de opdrachtgever en/of cursist gehouden het volledige lesgeld aan Hoekstra te voldoen;
  • alle aanwijzingen van Hoekstra tijdens de opleidingen op te volgen;
  • een schriftelijke melding te doen aan Hoekstra voor eventuele medische klachten die invloed (kunnen) hebben op de bevoegdheid van het besturen van een motorvoertuig. Hoekstra is hiervoor niet aansprakelijk indien de cursist dit nalaat;
  • ten alle tijde een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) bij zich te hebben;
  • indien toepasselijk een geldig rijbewijs te hebben voor de betreffende opleiding;
  • Hoekstra tijdig in kennis te stellen van veranderingen van zijn persoonsgegevens;
  • Een schriftelijke melding te doen aan Hoekstra indien sprake is van rijontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Hoekstra is hiervoor niet aansprakelijk indien de cursist dit nalaat.

Artikel 8 Annuleringen / Wijzigingen.

8-1 Indien binnen 48 uur voor de afgesproken lestijd de rijles wordt geannuleerd is de opdrachtgever en/of cursist het volledige lesgeld aan Hoekstra verschuldigd.

Uitzonderingen hierop kunnen zijn, indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

8-1-A Indien er vanwege persoonlijke medische redenen wordt geannuleerd. (Er dient na annulering binnen 10 werkdagen een doktersverklaring te worden overlegd)
8-1-B Bij overlijden of spoedopnames van naaste familie. (Er dient binnen 10 werkdagen van annulering een rouwcirculaire of verklaring van de behandelend arts te worden overlegd)

8-2 Vindt volledige annulering van een opleiding of cursus plaats, dan bent u het volgende verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever:

8-2-A Annulering binnen één week voor aanvang cursus/opleiding/dienst/training:
U bent 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
8-2-B Annulering tot twee weken voor aanvang opleiding/dienst:
U bent 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

8-2-D Te allen tijde geldt dat u bij annulering van een opleiding, cursus of dienst bij Hoekstra administratiekosten verschuldigd bent á € 150,-.

8-3 Een gereserveerd examen kan niet geannuleerd worden door de opdrachtgever en/of cursist. De kosten ter zake van het examen zullen te allen tijde aan de opdrachtgever en/of cursist worden door belast.

8-4 Wijzigingen/mutaties betrekking hebbende op het wijzigen van kandidaten/kandidaat gegevens, dan wel enige andere vorm van mutaties binnen reeds goedgekeurde en geplande opleidingen (o.a. voor de Code 95 nascholing) worden alleen na nadrukkelijke schriftelijke opdracht van opdrachtgever doorgevoerd. Dit kan tot 48 uur van tevoren kosteloos, binnen 48 uur voor opleiding is opdrachtgever mutatiekosten verschuldigd aan Hoekstra ten bedrage van € 25,- (excl. btw) per mutatie waar schriftelijk opdracht voor is gegeven door opdrachtgever.

8-5 Afzeggingen of annuleringen van rijlessen, cursussen of trainingsdagen, dienen persoonlijk op de vestiging van Hoekstra, telefonisch of per e-mail te geschieden tijdens de openingstijden van het kantoor van Hoekstra. De rijlessen, cursussen of trainingsdagen, volgend op zon- en feestdagen dienen minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd.

8-6 Ontbinding van een overeenkomst door opdrachtgever/cursist is kosteloos en zonder enigerlei restricties mogelijk binnen vijf dagen na datum op de ondertekende overeenkomst.

8-7-1 Hoekstra heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen van cursussen en opleidingen m.b.t. inhoud, de opzet, de docenten, de datum, het tijdstip, de locatie aan te brengen. En heeft tevens het recht opleidingen of cursussen af te gelasten.
8-7-2 In geval van afgelasting van een opleiding heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door de opdrachtgever/cursist Hoekstra betaalde bedrag.

8-7-3 In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een opleiding wordt de deelnemer schriftelijk of elektronisch geïnformeerd. In dat geval kan een deelnemer, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven of de e-mail betreffende de wijziging, kosteloos annuleren door middel van een schrijven of e-mail.

Artikel 9 Examen.

9-1 De opdrachtgever en/of cursist dient bij het afleggen van een theorie of praktijkexamen in het bezit te zijn van de voor dat examen vereiste documenten. Bij dat examen moet het vereiste document geldig zijn en origineel. Hoekstra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheden hierin.

9-2 De opdrachtgever en/of cursist die via Hoekstra het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin de cursist de opleiding heeft genoten.

9-3 De kosten voor een rijexamen- c.q. herexamenaanvraag moeten voldaan zijn alvorens er een reservering gemaakt kan worden door Hoekstra.

9-4 Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de opdrachtgever en/of cursist omdat de opdrachtgever en/of cursist verzuimd heeft de verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, dan wel de vereiste documenten kan tonen, draagt de opdrachtgever en/of cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 10 Beëindiging rijles.

Hoekstra kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de gedraging van de cursist, welke dusdanig van aard zijn dat van Hoekstra onmogelijk verwacht kan worden dat deze de cursus, dan wel training, dan wel rijles(sen) voortzet. In voorkomend geval kan opdrachtgever/cursist géén aanspraak maken op teruggaaf/vergoeding van cursusgeld(en), of wat voor een vergoeding dan ook.

Artikel 11 Aansprakelijkheid.

11-1 Deelname aan de opleiding/cursus/training geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of cursist. Hoekstra vrijwaart de opdrachtgever en/of cursist van aanspraken door derden als gevolg van een aan- en / of overrijden tijdens de rijles alsmede tijdens het rijexamen, met uitzondering van die aan- en / of overrijddingen die het gevolg zijn van opzet en / of grove schuld van de cursist, dan wel van het gebruik van alcohol, verdovende middelen en geneesmiddelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

11-2 Hoekstra is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet in het bezit zijn van het juiste document teneinde het examen en/of cursus te kunnen afleggen of volgen. Indien de cursist niet in het bezit is van het juiste geldige document teneinde het examen en/of cursus te kunnen afleggen of volgen, kan de opleiding niet worden voortgezet. De kosten komen evenwel volledig voor rekening van de cursist.

11-3 Als de cursist te laat of niet op het examen en/of cursusdag verschijnt, of niet de vereiste geldige documenten kan laten zien, waardoor het examen en/of cursusdag niet door kan gaan, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw examen en/of cursusdag geheel voor rekening van de cursist.

11-4 De cursist verklaart dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien de cursist ondanks ontzegging van de rijbevoegdheid rijles neemt, dan wel mocht blijken dat de verklaring onjuist zou zijn, vrijwaart de opdrachtgever en/of cursist Hoekstra volledig en zal de opdrachtgever en/of cursist alle eventueel ter zake aan Hoekstra opgelegde boetes, alsmede alle door Hoekstra geleden schade en gemaakte kosten vergoeden.


Artikel 12 Overmacht.

12-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van motorvoertuigen van Hoekstra, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van Hoekstra, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Hoekstra overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot uitvoering van de overeenkomst zonder dat de opdrachtgever en/of cursist enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

12-2 Hoekstra is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever en/of cursist verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 13 Betaling.

13-1 Betalingen dienen contant, per pin of per bankoverschrijving te geschieden.

13-2 Indien betaling op rekening is overeengekomen dient de factuur binnen 14 dagen na indiening betaald te zijn, doch voor aanvang van de diensten van Hoekstra, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever/cursist.

13-3 Indien opdrachtgever en/of cursist in gebreke blijft aan zijn betalings- of andere verplichtingen heeft Hoekstra het recht de overeenkomst op te schorten.

13-4 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

13-5 Hoekstra is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever en/of cursist een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuur.

13-6 Hoekstra is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever en/of cursist alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert. Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim verkeert, gelden de wettelijke tarieven in het geval het een vordering op een consument betreft. Indien sprake is van een vordering op een bedrijf is Hoekstra gerechtigd 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 7.500,00.

Artikel 14 Certificaten en pasjes.

Certificaten en/of pasjes die door Hoekstra en/of een andere instantie worden uitgereikt na het volgen van een cursus en/of het behalen van een examen, zullen pas worden uitgereikt nadat alle facturen zijn voldaan.

Artikel 15 Toepasselijk recht.

Op alle door Hoekstra gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 16 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Hoekstra, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 17 Klachten.

Hoekstra voert haar werk zo goed mogelijk uit. Mocht u toch niet tevreden zijn over de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dan kunt u dat ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar maken. Of ons daarover per mail inlichten.

Dit kan via beroeps@hoekstra.net ter attentie van de kwaliteitsmanager, onder vermelding van:
* Voor- en achternaam, bedrijfsnaam
* Telefoonnummer waarop u te bereiken bent
* Duidelijke omschrijving van de klacht met vermelding van de datum

* Alle klachten worden in vertrouwen behandeld

Binnen 1 week na ontvangst van uw klacht, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging per mail.

Binnen 4 weken na verzending van onze ontvangstbevestiging zullen wij telefonisch contact met u opnemen. We zullen de klacht met u bespreken en bekijken wat de eventuele vervolgstappen zullen zijn.

Dit gesprek zullen we schriftelijk aan u bevestigen. Binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht, zal een onafhankelijk medewerker van Hoekstra  contact met u opnemen om de oplossing van de klacht met u door te spreken.

Mocht er na deze periode een langere tijd nodig zijn voor een uitspraak, zal deze termijn met u besproken worden.

Mocht de klacht naar tevredenheid zijn afgehandeld zullen wij dit schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht toch blijken dat u niet tevreden bent met de oplossing door Hoekstra aangedragen, zal deze opnieuw bekeken worden de Manager Beroepsopleidingen. Hij/Zij zal daaropvolgend direct contact met u opnemen om ervoor te zorgen dat de klacht naar tevredenheid wordt afgehandeld.

Mocht u alsnog niet eens zijn met de afhandeling van de klacht kunt u in beroep gaan bij de branche organisatie waar wij bij zijn aangesloten:

De uitspraak welke door FAM of BOVAG gegeven zal worden is bindend.

Uw klacht wordt opgeslagen in onze klachtenadministratie. Deze wordt 5 jaar bewaard

 

Artikel 18:    Intellectuele en/of industriële eigendom

 

Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaald, behouden wij de rechten en bevoegdheden die Hoekstra toekomen op grond van de Auteurswet.

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Hoekstra voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Hoekstra. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming.

Alle door Hoekstra verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Hoekstra verstrekte stukken mogen niet zonder voorafgaande toestemming openbaar worden gemaakt, of ter kennis aan van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Hoekstra behoudt zich het recht voor de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden.

Hoekstra is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Hoekstra zal de gewijzigde voorwaarden deponeren bij de kamer van koophandel. De Algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Hoekstra.

Heb je een vraag?

We beantwoorden je vragen natuurlijk ook graag telefonisch.

Een vraag?
Stel ‘m gerust.