ADR-certificaat gevaarlijke stoffen

Om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren dient u als chauffeur in het bezit te zijn van het ADR-certificaat.

ADR: “Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route” (Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg).

Er zijn hiervoor verschillende categorieën. Afhankelijk van de te vervoeren gevaarlijke stoffen kunt u kiezen welke u nodig heeft. Bij Hoekstra verkeersopleidingen is het mogelijk u hierin te bekwamen en telt mee voor de nascholing code 95. U kunt zowel voor het eerst (initieel) als de vervolgopleiding (herhaling) bij ons terecht.

Meer informatie? Vraag nu aan!